Skip to content Skip to footer

Monitorowanie stanu wód w Polsce

Współcześnie większość Polaków doskonale zdaję sobie sprawę, jak ważnym jest, aby dbać o środowisko naturalne. Koniec końców jest to najważniejszy zasób, którego zniszczenie nieuchronnie doprowadzi do zagłady człowieka.Między innymi z tego względu w Polsce podejmowane są działania mające na celu monitorowanie stanu wód. Jednym z programów jest system państwowego monitoringu środowiska. Co należy wiedzieć?

Regulacje unijne

Monitoring wód podziemnych w Polsce przeprowadzany jest już od blisko 20 lat. System nadzorowania stanu ilościowego oraz jakościowego wód podziemnych w Polsce został wprowadzony ze względu na uchwalanie przed Parlament Europejski dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Co jeszcze należy wiedzieć?

Polska jako kraj w owym czasie aspirujący do członkostwa we wspólnocie europejskiej implementował regulację do krajowego porządku prawnego. Z tego względu w naszym kraju monitoring wód stał się jedną z części całościowego systemu państwowego monitoringu środowiska. Badania przeprowadzane są co 3 lata.

Na czym skupiają się badania stanu wód

Przeprowadzony w Polsce monitoring wód podziemnych składa się z dwóch części. Nadzorowania stanu ilościowego wody oraz z badania jej stanu jakościowego. Jak w praktyce wyglądają badania?

Poprzez monitoring stanu jakościowego rozumie się różnorodne analizy chemiczne, które mają na celu wcześniejsze zasygnalizowanie wszystkich zagrożeń dla wód podziemnych w Polsce.

Na czym opiera się monitoring jakościowy wód podziemnych w kraju?

Warto zwrócić uwagę że na monitoring składa się nadzór badawczy, diagnostyczny oraz operacyjny. W pierwszym przypadku tzn, w przypadku monitoringu badawczego mamy do czynienia z próbą określenia przyczyn, które doprowadziły do nieosiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów środowiskowych. Badanie to ma również na celu oszacowanie wielkości zanieczyszczenia i jego wpływu na stan wód.

Z kolei monitoring diagnostyczny określa działania, które mają na celu przewidzieć, w jaki sposób działalność antropogeniczna człowieka będzie wpływać na stan wód w perspektywie długoterminowej. Ostatni z monitoringów tzn. monitoring operacyjny opiera się na bieżącej obserwacji przepływu wód oraz na sprawdzaniu zmian w poziomie wód powierzchniowych, które były rezultatem wcześniej przyjętych programów naprawczych.